Facebook Twitter
paypalobjects.net

Quản Lý Nợ: Để Quản Lý Tất Cả Các Khoản Nợ Của Bạn

Đăng trên Tháng Tư 11, 2021 bởi Travis Mell

Không nghi ngờ gì, hiệu quả nợ đôi khi trở nên khá khủng khiếp. Nó có thể làm tăng gánh nặng nợ của bạn, ảnh hưởng đến ngân sách hàng tháng của bạn, v.v. Vì vậy, bạn muốn theo một chương trình phù hợp để xử lý tất cả các khoản nợ của bạn. Nếu đó là kịch bản, quản lý nợ có thể được đặt ra cho bạn.

Quản lý nợ là gì?

Như tên mô tả, quản lý nợ là một quá trình giúp con nợ xử lý các khoản nợ của họ. Nó có các phương pháp như hợp nhất nợ, đàm phán nợ, loại bỏ nợ, vv ..

Các cách tiếp cận khác nhau:

Các thủ tục quản lý nợ khác nhau như sau:

- Hợp nhất nợ: Thủ tục này nhấn mạnh vào việc hợp nhất một loạt các khoản nợ thành một khoản nợ duy nhất. Thông thường, trong những trường hợp này, người vay nhận được một khoản vay tách biệt bao gồm tất cả các khoản vay hiện tại của người vay. Và bằng cách kết hợp tất cả các khoản nợ thành một người, một người vay có thể dễ dàng quản lý các khoản nợ của mình.

Ngày nay, các khoản vay hợp nhất nợ có sẵn. Trong mọi trường hợp, hợp nhất nợ có thể được thực hiện thông qua thế chấp, thẻ remortgageCredit, vốn chủ sở hữu nhà và thông qua giải quyết nợ.

- Thảo luận về nợ: Đàm phán nợ cũng là một thủ tục phổ biến. Ở đây đàm phán có một vai trò quan trọng giữa các chủ nợ và người cho vay. Bằng cách cố gắng đàm phán với các chủ nợ về các khoản nợ, một người vay có thể đưa ra các điều khoản và tuyên bố có lợi cho mình. Do đó, nó giúp anh ta xử lý các khoản nợ của mình.

- Loại bỏ nợ: Hợp nhất nợ cũng có thể là một công cụ thực tế để quản lý các khoản nợ. Tại chương trình loại bỏ nợ, người vay có thể có khả năng loại bỏ 100 phần trăm các khoản nợ thẻ tín dụng. Nhiều cơ quan cung cấp các dịch vụ loại bỏ nợ có thể cho phép bạn biết làm thế nào có thể loại bỏ các khoản thanh toán của người cho vay.

Cơ quan quản lý nợ:

Dịch vụ quản lý nợ cũng có sẵn hiện nay. Các dịch vụ này cung cấp tư vấn về việc thực hiện ngân sách, tín dụng và chương trình tư vấn nhà ở và trả nợ.

Đổi lại, họ có thể yêu cầu một khoản hoa hồng vận chuyển hoặc nhận phí từ người cho vay. Nhưng thông thường, các giải pháp này được cung cấp cho các khoản nợ không được bảo đảm.

Đến từ các khoản nợ không đơn giản như đi vào nó. Do đó, một người vay nên tuân thủ một chương trình quản lý nợ sẽ cho phép anh ta xử lý các khoản nợ của mình đúng cách và tránh xa các khoản nợ. Dù sao, thực hiện một số sáng kiến ​​có thể hữu ích để xử lý các khoản nợ, như:

- Tạo ngân sách phù hợp và sau đó: Bằng cách thực hiện, một ngân sách phù hợp với chi phí của bạn và sau đó chính xác, bạn sẽ có khả năng giảm các khoản nợ của mình.

- Giảm chi phí: Trong thời gian sau ngân sách, chi phí sẽ cần được duy trì. Người vay cố gắng bỏ ra tiền cho các mục đích có liên quan hơn là bội chi.