Facebook Twitter
paypalobjects.net

Những Lựa Chọn Của Tôi Là Gì?

Đăng trên Tháng Tám 21, 2022 bởi Travis Mell

Quản lý nợ có thể là yếu tố quan trọng nhất trong sức khỏe tài chính của chúng tôi. Cho dù bạn kiếm được bao nhiêu tiền; Đó là cách bạn chi tiêu nó. Một ngân sách cá nhân hoặc hộ gia đình có thể giúp bạn thực hiện thanh toán kịp thời, miễn là bạn làm theo chương trình. Một khi bạn không tuân theo chương trình quản lý nợ, những rắc rối tài chính của bạn có thể vượt qua thu nhập của bạn và sau đó bạn buộc phải tạo thanh toán trễ cho hóa đơn hoặc không có khoản thanh toán nào vì bạn không có số tiền. Bạn không thể chi tiêu tiền mặt và hy vọng bạn có đủ cho các hóa đơn. Bạn cần phải chi tiêu trong một ngân sách.

Nếu những rắc rối tài chính của bạn vượt qua thu nhập của bạn, có một vài tài nguyên được thiết kế để trợ giúp nợ. Có thể liên hệ với tất cả các chủ nợ của bạn và nhờ họ giúp bạn tạm thời thực hiện các khoản thanh toán thấp hơn để bắt kịp hoặc họ thậm chí có thể giảm số tiền bạn vay. Sau đó, tệp tín dụng của bạn vẫn tốt, bởi vì bạn đang làm việc để thanh toán tất cả các hóa đơn của mình. Sau đó, bạn phải chắc chắn rằng bạn chi tiêu trong ngân sách hộ gia đình của bạn để tất cả các hóa đơn nhận được một khoản hoa hồng kịp thời. Các chủ nợ có thể sẵn sàng hỗ trợ bạn một lần, nhưng không phụ thuộc vào cơ hội thứ hai, vì chúng không có khả năng xảy ra.

Nếu nó không hoạt động, bạn có thể phải nắm giữ một cơ quan tư vấn tín dụng cung cấp các dịch vụ giảm nợ thẻ tín dụng. Các cơ quan này không phi lợi nhuận; Họ tính phí vì dịch vụ của họ. Họ có thể giúp bạn giảm nợ bằng cách đàm phán cùng với các chủ nợ của bạn để giảm số nợ từ chính bạn. Họ cũng có thể hỗ trợ bạn với việc giảm hợp nhất nợ bằng cách kết hợp tất cả các hóa đơn của bạn. Sau đó, bạn thực hiện một khoản thanh toán cho cơ quan cộng với họ phân phối số tiền cho tất cả các chủ nợ thay cho bạn. Điều này có thể giúp rất nhiều trên đường sửa chữa tín dụng của một người.